Aktuality

04.01.2017
Stavební odbor Magistrátu města Ml. Boleslavi vydal postupně v průběhu prosince 2016 zbývající kolaudační souhlasy - ke splaškové a dešťové kanalizaci, vodovodnímu řádu (včetně přivaděče), plynovému řádu, včetně přivaděče a veřejnému osvětlení. Přípojky kanalizace, vody a plynu jsou tedy zhotoveny a zkolaudovány.
20.09.2016
Stavební odbor Magistrátu města Ml. Boleslavi vydal dne 15.9.2016 kolaudační souhlas ke kabelovému vedení NN (rozvod elektrické energie) pro celou lokalitu. Přípojky elektřiny jsou tedy zhotoveny a zkolaudovány.
05.09.2016
Byla zahájena pokládka finálních povrchů komunikací. Z části je na komunikacích realizována zámková dlažba.
04.08.2016
V celé lokalitě je zahájena postupně výstavba komunikací, v první řadě je realizována pokládka obrubníků a instalace veřejného osvětlení.
14.06.2016
Do kapliček na každém pozemku jsou připojovány rozvody plynu a elektřiny.
27.04.2016
Jsou dokončeny práce na zavedení městského vodovodu a realizují se přípojky plynového řádu.
17.02.2016
V lokalitě byly dokončeny práce na rozvodu městské kanalizace a síťování pokračuje pokládkou městského vodovodu.
14.10.2015
Byly zahájeny výkopové práce pro pokládku páteřního řádu splaškové kanalizace.
21.09.2015
Na lokalitě byly zahájeny práce na zasíťování inženýrskými sítěmi. Jako první se realizuje skrývka ornice a její deponace na určené plochy.
20.04.2015
Na lokalitu byl zpracován nový geometrický plán, dle kterého byla provedena parcelace pozemků k výstavbě rodinných domů.